Idrett for alle – hele livet

Klubbhåndbok

Styret i IL Norodd har utarbeidet en klubbhåndbok. Formålet var å få nedskrivne rutiner og arbeidsoppgaver slik at det blir lettere å overta for nye verv, og lettere å finne informasjon om lagarbeide. Klubbhåndboka skal være et levende arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i klubben vår.

Den 20.11.2018 er underforstående retningslinjer vedtatt. De er vedtatt for at det skal være et trygt, godt og trivelig treningsmiljø for alle som deltar i idrett i regi av IL Norodd.

Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol
Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar.
Ansvarlig for reise i regi klubben skal alltid være edru
Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i samvær med barn og unge
Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunen skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til alkohol. Klubben er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol.
Barn og unge skal ta med seg godeholdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten , er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.
I sin rolle eller ved representasjon er man en representant for klubben, og skal opptre deretter.

Klubbens retningslinjer er i tråd med forhold til alkohol, vedtatt av Idrettsstyret.

Til deg som er foreldre i klubben:
Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du medlem følger du idrettslagets regler.
Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett, ikke du.
Respekter treneren, han/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.
Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel.
Lær barna å tåle både medgang og motgang.
Motiver barna til å være positive på trening.
Vis god sportsånd og respekt for andre.
Ved uenighet snakker du med den det gjelder, ikke om.
Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy.

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatroppens anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder.

Alle som representerer klubben må opptre i tråd med det klubben skal stå for. Styret har derfor vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vårklubb er representert.
Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i klubbens regi at alle utøvere kommer hjem meden positiv totalopplevelse. Reiselederne kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, en god dialog mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, bør hun / han dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige.

På alle reiser i regi av klubben, bør det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Styret bestemmer i samarbeid trenere hvem som skal være reiseleder på reiser til stevner, treningsleirer og konkurranser. Om det settes opp flere reiseledere blir disse enig seg mellom om eventuell fordeling av arbeidsoppgaver.
Alle barn under 11 år bør ha følge av foresatte dersom reisen innebærer overnatting. Det kan settes avtaler med annen foresatt om å overta dette ansvaret. Dette skal være skriftlig inngått på forhånd.
Alle foreldre som deltar på reisen skal bistå reiseledere .
Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til trivsel for alle deltakerne.
Reiseleder rapporterer til styreleder i følgendesaker: Overgrepssaker, Ulykke med personskader. Dødsfall blant klubbens medlemmer. Økonomisk utroskap. Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige.
Reiseledere påser at nødvendig informasjon blir gitt til deltakerne underveis.
Reiseledere påser at all bagasje er med. De yngste deltakerne kan trenge bærehjelp av noen eldre.
Reiseleder skaffer seg oversikt over stedet og gir beskjed om hvor deltakerne skal sove ,sanitærforhold og hvor man kan spise. Dette gis det beskjed om.
Tidspunkt for måltider avtales med trenerne i forhold til stevnetider. Reiseleder legger best mulig til rette for måltider ut fra hvilken informasjon som er gitt på forhånd og de kjøkkenmuligheter som er tilgjengelig.
For enkelte turer bør tørrmat, saft , engangskopper, bananer, rosiner etc. kjøpes inn på forhånd. Dette er reiseleders ansvar.

Vurder hvem du setter som hovedmottaker(e). Hovedmottaker(e) skal svare på innhold hvis det ikke er ren informasjon.
Vurder hvem du informerer i «kopi»-feltet. Kopifeltet er en mulighet til å informere mottakere uten krav om svar.
Ha respekt for andres tid. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange ved massedistribusjon av informasjon bør link til hjemmesiden brukes.
Bruk feltet «emne/tittel» til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne måten kan mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-postmelding.
Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen. Vær kort og konsis.
Unngå unødig bruk av store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som «skriking»!
Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt, og blanke linjer mellom avsnitt. På denne måten blir din mening oversiktlig og lett å forstå for mottakeren.
Vær forsiktig med å sende e-post hvis du er opprørt eller irritert. E-postmeldinger er «evige» og bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om. Vær forsiktig med bruk av farger og andre formateringer.
Gjør det til en vane alltid å lesegjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene, og at alle vedlegg er med før du sender

Disse retningslinjene er felles forventninger til alle trenere i klubben. Retningslinjene er forventninger til
hvordan trenere skal oppføre seg ovenfor utøvere, foreldre og når de representerer klubben.
Som trener i idrettslaget skal du bidra til:

Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
Positive erfaringer med trening og konkurranse
Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap.
At utøvere skal kunne drive idrett i andreavdelinger
Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre.
Vær et godt forbilde.
Møt presis og godt forberedt til hver trening.
Som trener er du veileder, inspirator og motivator
Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine.
Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen.
Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
Vis god sportsånd og respekt for andre.
Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet.
Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter.

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:

En målrettet plan
Progresjon i opplevelse og ferdigheter
Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser.
Effektiv organisering.
Saklig og presis informasjon.
Kreative løsninger
Fleksibilitet ved problemløsning
Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

Disse retningslinjene er felles forventninger til alle utøvere i klubben. Retningslinjene er forventninger
til hvordan utøvere skal oppføre seg på trening og når de representerer klubben.

Utøvere i klubben skal:

Vise gode holdninger og framsnakk egen klubb
Respektere andre Vise lojalitet mot klubb og trenere
Hjelpe hverandre og still opp for hverandre
Følge klubbens regler
Være ærlige ovenfor trener og andre utøvere
Ta ansvar for godt samhold
Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
Vise engasjement
Være stolt av sin egen innsats
Anerkjenne andre sin innsats
Ta ansvar for miljø og trivsel.
Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier.

Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel.
Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som trener og leder må være bevisst på dette, slik at du er i stand til å oppdage mobbing blant barn i klubben. Når du ser eller oppdager mobbing, skal du alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer-hvis ikke kommuniserer du at mobbing er akseptert.

Slik gjør du dersom du oppdagermobbing:
Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den.
Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som blir mobbet, som regel underdriver mobbingen.
Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plage.
Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med en om gangen. Gi klar beskjed om at mobbinger uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne opp med en ny samtale etter en stund.
Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt.

Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Du som trener og leder skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Om du ikke reagerer, oppfatter barna at du godtar trakasseringen. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som refererer til etnisitet/hudfarge, seksuell orientering eller kjønn. Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest fungere diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag. Som trener og leder har du ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse ovenfor hets og trakassering.
Klubbens retningslinjer er i tråd med idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep