Idrett for alle – hele livet

Ekstraordinært årsmøte 31. januar 2022 kl. 20:00

Innkalling

Hovedstyret kaller inn til ekstraordinært årsmøte 31. januar 2022 kl. 20:00 med behandling av nytt klubbhus på Atlanten stadion – byggesak og finansieringsplan. Se fullstendig saksliste nedenfor.

Deltakelse

På grunn av smittesituasjonen vil møtet bli avholdt digitalt på Teams, men klubben vil legge til rette for at alle som ønsker å delta får mulighet til dette gjennom tilpasning til gjeldende lokale smitteregler på møtetidspunktet. For å gjøre dette mulig, må deltakerne som ønsker tilrettelegging senest dagen før møtet melde fra på e-post per.dagfinn.fagerli@outlook.com eller på telefon 902 02 534.

For å delta digitalt via Teams klikk her eller følg denne linken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E1M2M3MjItOWVhMS00ZDA5LWE1NTMtNTBlNTlkNGFiOTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2217c0b5bf-cbd5-433d-a0df-dbe8e58c2e67%22%2c%22Oid%22%3a%226bc0432b-49b0-43c3-8108-ea5d42f81f1e%22%7d

Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har anledning til å delta. Vel møtt!

Skisse av klubbhus