IL Norodd

Stiftet: 12.11.1929.
Idrett: Fler-idrettslag med Friidrett, Sykkel, Triatlon, Svømming og Orientering grupper.
Postadresse: Postboks 117,6501 Kristiansund N.
E-postadresse:
Bankkonto: 39302285016.
Bankforbindelse: Sparebank1 Nordvest.
Internettadresse:http://www.norodd.no
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 985199000.
Anleggsadresse: Konsul Knudtzon gate 1, 6509 Kristiansund N.
Telefon: Leder Hovedlag; 48 02 41 66.
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:
Registrert tilknytning til Møre og Romsdal idrettskrets.
Registrert tilknytning til Kristiansund idrettsråd.
Registrert tilknytning til friidretts, sykkel, triatlon, svømme og orienterings forbund.
Klubbnummer i NIFs medlemsregister:
Årsmøtemåned: Mars.

Styrets funksjon og sammensetning
Styret skal

Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

Leder

er lagets ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
står for lagets daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
anviser utbetalinger.

Nestleder

fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.
bistår leder og danner et lederteam med denne.
har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Sekretær/kasserer

føre referat over alle styremøter og medlemsmøter
tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering
lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.
lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene.
skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.

Kasserer

Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer
har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm).
anviser utbetalinger sammen med leder.
har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne
sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.
skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.

Styremedlemmer

møter på styrets møter
tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, materialforvalter o.l.

Valgkomiteen
Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med riktig kompetanse til styret. Ikke minst motivere til å ta ansvar.

Revisorer
Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
Hvordan revisjonen utføres finnes i NIFs lov kapittel 4 eller på http://www.lovdata.no/nif/hiff-20071128-0002.html#map004